Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities


 1. Master of Wedding Photography is onderdeel van Wedding Media, gevestigd te Pijnacker, KvK-nummer 62869167, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als De Masters.
 2. De fotograaf die een lidmaatschap heeft afgesloten wordt in deze voorwaarden aangeduid als member.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan De Masters tegen betaling een platform en content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden


 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens De Masters waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De Masters heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan member.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien De Masters afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.


Artikel 3 Aanbod


 1. De Masters kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de member redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 2. Indien het aanbod wordt aanvaard en een betaald lidmaatschap wordt aangegaan, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de member.


Artikel 4 Tarieven en betalingen


 1. Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling voor de hele periode van het lidmaatschap, met een minimale looptijd van een jaar, ook wanneer niet deze gehele periode gebruik wordt gemaakt van de voordelen van het lidmaatschap.
 2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De Masters heeft het recht de vergoedingen aan te passen.
 3. Indien de member in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd wanneer een lidmaatschap niet tijdig of juist is opgezegd, is de member na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de member in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 4. De betaling voor het membership vindt jaarlijks vooraf plaats. Indien de member in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de member.
 5. Indien de member in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien het lidmaatschap niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het is enkel mogelijk een lidmaatschap aan te gaan wanneer de member professioneel werkzaam is als trouwfotograaf, als dusdanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel binnen de Benelux en een geldig btw nummer heeft.
 2. De Masters voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat member met haar lidmaatschap beoogde en kan geen garantie geven op resultaat.
 3. De mogelijkheid tot het in contact treden met andere members kan aan voorwaarden zijn verbonden. De Masters informeert members voor het aangaan van een lidmaatschap over de voorwaarden waaronder members met elkaar in contact kunnen treden.
 4. Doordat de diensten van De Masters online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 5. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
 6. De Masters behoudt te allen tijde het recht om een member te weigeren. Zij heeft tevens het recht de member op inactief te zetten tot een profiel aan alle voorwaarden voldoet.
 7. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een (betaald) lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd wisselen. De Masters is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.


Artikel 6 Informatieverstrekking


 1. Member stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan De Masters.
 2. Member staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. De Masters staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door members. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via het De Masters beschikbaar stellen. De Masters zal zich wel zoveel mogelijk inspannen om profielen van members die onwaarheden bevatten of misleidend zijn te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 3. Member vrijwaart De Masters voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.


Artikel 7 Aansprakelijkheid schade


 1. De Masters is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Member blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de diensten van De Masters.
 3. In het geval dat De Masters een schadevergoeding verschuldigd is aan member voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door De Masters in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 4. Member vrijwaart De Masters tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom


 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt De Masters alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. De Masters is in een dusdanig geval gerechtigd member te sommeren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap te beëindigen.


Artikel 9 Communicatie en gedrag


 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Berichten uit de community mogen enkel worden gedeeld met toestemming van alle betrokken partijen.
 2. Tijdens een lidmaatschap kunnen members onderling communiceren. De member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van De Masters. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten. Members dienen te allen tijde professioneel met elkaar om te gaan.
 3. Het staat De Masters te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. Members zijn zelf verantwoordelijk voor het aangaan en verloop van een eventuele samenwerking ontstaan door het platform. 
 5. De Masters behoudt zich het recht voor members die door hun gedrag de diensten van De Masters belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde lidmaatschapskosten.


Artikel 10 Wijziging en annulering


 1. Voor toegang tot het lidmaatschap van De Masters worden lidmaatschapskosten in rekening gebracht die niet voor restitutie in aanmerking komen. Na het voldoen van de kosten krijgt member een jaar toegang tot alle functies. Na de eerste looptijd van een jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd en kan het lidmaatschap in het dashboard worden opgezegd met een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand.
 2. Bij het niet (tijdig) voldoen van de kosten wordt de toegang tot de content ontzegd.
 3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft De Masters de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. De Masters maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan member.
 4. De Masters behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan member worden gecommuniceerd.


Artikel 11 Aanvullende bepalingen evenementen


 1. Het toegangsbewijs geeft toegang aan één persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is member zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De Masters kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar is afgenomen.
 2. De Masters is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.
 3. De Masters is gerechtigd om bovenop de toegangsprijs servicekosten te berekenen.
 4. Indien een toegangsbewijs geen toegang meer geeft tot het evenement na de start van het evenement, zal dit worden aangegeven tijdens de aankoop.
 5. Member is tijdens het evenement gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. De Masters is gerechtigd members die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie.
 6. Members zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het evenement, mits niet de gehele inhoud van een evenement openbaar wordt gemaakt. Members accepteren met hun komst naar het evenement eveneens dat zij kunnen worden vastgelegd tijdens het evenement en deze beelden, zonder vergoeding, gepubliceerd kunnen worden, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.
 7. Het is member verboden gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het evenement.
 8. Member is aansprakelijk voor iedere schade die zij aanbrengt aan het evenement.
 9. De Masters heeft in overmachtssituaties het recht het evenement te verplaatsen of annuleren. In geval van verplaatsing is member gerechtigd zijn toegangsbewijs te annuleren met restitutie van de toegangsprijs.
 10. 10. Indien member onverwachts verhinderd is, heeft hij het recht zijn toegangsbewijs door te verkopen tegen gelijke waarde, zo lang de vervanger aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens tijdig aan De Masters worden doorgegeven.


Artikel 12 Aanvullende bepalingen fotowedstrijden


 1. De kosten voor het insturen van foto’s zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap, tenzij anders aangegeven.
 2. Ingezonden beeldmateriaal zal met zorg worden behandeld, waarbij te allen tijde privacyregels en auteursrecht in acht zal worden genomen. De ingezonden foto’s zullen niet aan derden (met uitzondering van partners) worden aangeboden, worden verkocht of worden gebruikt voor andere doeleinden dan promotie. van de Masters. Er zal hierbij aan naamsvermelding van de maker worden gedaan.
 3. Member is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste rechten voor publicatie van het beeldmateriaal wegens portretrecht.
 4. De Masters behoudt zich het recht voor foto’s die niet voldoen aan de vooraf kenbaar gemaakte regels uit te sluiten van deelname.
 5. Een foto die eerder een award heeft gewonnen kan niet nogmaals worden ingestuurd. 


Artikel 13 Klachten


 1. Member is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan De Masters. 
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 14 Geschilbeslechting


 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin De Masters is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Masters en betrokken derden 12 maanden.